تلفن: 02532851799 - همراه: 09190651009 - همراه: 09122523485

 

عناوین سایت

 

 

 

قیمت لحظه ای

 

انواع کود مرغی

 

09122523485


  • Home
  • مزایای کود مرغی

مزایای پلیت مرغی

کود مرغی پلت شده عاری از بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا می باشد.

مقداروطریقه مصرف کود مرغی پلت و غنی شده

جلوگیری از ورود مقادیر قابل توجهی کود شیمیائی از خارج کشور در نتیجه صرفه جوئی ارزی.

کمک به حفظ و زنده ماندن زمین های کشاورزی برای نسل بعد.

اصلاح ساختار و بافت خاک های کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک

فاقد بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا

افزایش و بهبود کیفیت و کمیت محصول کشاورزی

اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک

افزایش مواد آلی خاک

افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک

بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک

کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک

تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر

افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی

کاهش چسبندگی خاکهای رسی

افزایش چسبندگی خاکهای شنی

خاکPH کاهش موضعی

 اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک

 افزایش مواد آلی خاک

 افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک

 بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک  

 کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک

 تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر

 افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی  

 کاهش چسبندگی خاکهای رسی

 افزایش چسبندگی خاکهای شنی

کاهش موضعی ph خاک

به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بی کربنات در آب های آبیاری، کمی مواد آلی در خاک های باغی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان و با عنایت به کمی تحرک اثر کودهای مصرفی، به ویژه کودهای فسفاته و سولفاته و عدم رعایت مصرف صحیح و بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار عدم تغذیه صحیح هستند. به همین دلیل روشن کود دهی درباغ های میوه اولویت خاص یافته است. یکی از بهترین و ساده ترین روش های درست کود دهی اعمال روش چال کود است